Środowiskowy Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim rozpoczął swoją działalność ……

Dom powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Wiara, w którego skład wchodzą:

Prezes Stowarzyszenia – Aneta Łudczak

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim jest placówką wsparcia dziennego dla podopiecznych kwalifikowanych do czterech kategorii:

A – przewlekle chorych psychicznie,

B – upośledzonych umysłowo,

C – wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

D – ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Obecnie z usług ośrodka korzysta 60 osób z zaburzeniami psychicznymi z gmin: …. Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim będzie zapewnienie odpowiednio dobranych form oddziaływań wspierająco – aktywizujących, dzięki którym podopieczni placówki zwiększą poziom zaradności życiowej oraz zdolność do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu. Dzięki oferowanym oddziaływaniom Uczestnicy staną się bardziej samodzielni w zakresie zaspokajania swoich potrzeb a także będą mieli możliwość rozwijania pasji i zainteresowań. Co więcej, poprzez udział w zajęciach grupowych i indywidualnych nabędą pewności siebie, wiary we własne możliwości oraz wypracują adekwatną samoocenę i poczucie własnej wartości. Personel placówki będzie kładł nacisk zarówno na usprawnianie Uczestników pod względem psychicznym jak i fizycznym. Dodatkowo, podopieczni będą motywowani do aktywności zawodowej, aktywności w lokalnym społeczeństwie oraz rozwijania pasji i zainteresowań. Przewiduje się, że wszystkie te działania będą miały pozytywny wpływ nie tylko na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w codziennym życiu oraz wzrost poziomu ich zaradności życiowej ale także na wzrost poziomu akceptacji lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie Pomoc Wiara w ramach prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Grójcu Wielkim oferuje następujące formy oddziaływań wspierająco – aktywizujących:

TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU

TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

INNE TRENINGI I ZAJĘCIA

TERAPIA ZAJĘCIOWA

INNE ODDZIAŁYWANIA WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCE

– Poradnictwo psychologiczne

– Poradnictwo pedagogiczne

– Zajęcia z neurologopedą

– Usprawnianie ruchowe i rehabilitacja

– Terapia ruchowa

– Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

– Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń

– Niezbędna opieka

Środowiskowy Dom Samopomocy w Grójcu Wielkim zatrudnia:

– Kierownika – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Wiara

– z-cę Kierownika/terapeutę zajęciowego

– Psychologa

– Pedagoga

– Neurologopedę

– Fizjoterapeutę

– Terapeutów zajęciowych

– Pracownika administracyjnego

– Kierowców

– Inny niezbędny personel

Facebook
Skip to content