Obowiązek informacyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy „WIARA”, ul. Burzenińska 10, 98-270 Złoczew

 2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez administratora. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

 3. Podstawa prawna legalności przetwarzania danych wynika z przepisów:

  1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,
  2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
  3. Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego ŚDS w Grójcu Wielkim,
  4. Innych przepisów prawa, które regulują działanie ŚDS.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Innymi odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.

 6. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Środowiskowym Domem Samopomocy w Grójcu Wielkim. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków, z którymi Państwo wystąpią. 

Facebook
Skip to content